Algemene voorwaarden - Volvo Klassiekers
Valkseweg 104C 3771 SH Barneveld

Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Volvo Klassiekers en de klant. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

1.2 Volvo Klassiekers heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Volvo Klassiekers zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.2 Een overeenkomst tussen Volvo Klassiekers en de klant komt tot stand door de bevestiging van Volvo Klassiekers van de bestelling van de klant. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Volvo Klassiekers

2.3 Indien Volvo Klassiekers het nodig acht kan Volvo Klassiekers telefonisch, per e-mail, per fax of schriftelijk contact opnemen met de klant over de bestelling(en), alvorens de bestelling in behandeling te nemen. Volvo Klassiekers houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

2.4 De klant kan de door Volvo Klassiekers op de website aangeboden producten bestellen en afhalen bij Volvo Klassiekers of de bestelde producten thuis laten bezorgen.

2.5 Het op de website aangegeven aantal leverdagen van de bestelde producten is slechts een indicatie, waar Volvo Klassiekers in voorkomende gevallen vanaf kan wijken.

2.6 Na het definitief maken van de bestelling, neemt Volvo Klassiekers de bestelling zo spoedig mogelijk in productie. De klant kan de bestelling annuleren of de overeenkomst ontbinden enkel en alleen door tijdens kantooruren telefonisch contact op te nemen met de Volvo Klassiekers. Volvo Klassiekers bekijkt per geval, rekening houdend met de status van de bestelling, of annulering van de bestelling nog mogelijk is.

2.7 Volvo Klassiekers behoudt zich het recht voor om in onvoorziene omstandigheden een bestelling incompleet uit te leveren. De klant zal hierover door Volvo Klassiekers telefonisch of via e-mail zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. De klant is uitsluitend gehouden de voor de afgeleverde producten verschuldigde prijs aan Volvo Klassiekers te betalen.

3 Prijzen en betaling

3.1 De klant is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typfouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Volvo Klassiekers worden gecorrigeerd.

3.2 De prijs die is vermeld in de bevestigingsmail is bindend, behoudens het gestelde in punt 3.1

3.3 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald, volgens de door de klant gekozen methode.

3.4 Prijzen zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele bezorgkosten. De op de website en in reclame/aanbieding vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

3.5 De op de website aangegeven prijzen kunnen afwijken van de prijzen die gelden voor de producten van Volvo Klassiekers.

3.6 Volvo Klassiekers houdt zich het recht voor een aanbetaling te verzoeken, alvorens de bestelling in productie te nemen.

4 Afhalen van de producten bij Volvo Klassiekers

4.1 De klant kan de door Volvo Klassiekers op de website aangeboden producten bestellen en afhalen bij Volvo Klassiekers. Voor het afhalen is de klant geen kosten verschuldigd.

4.2 Bestellingen worden tot maximaal één maand na de datum van bestelling voor de klant apart gehouden. Na ommekomst van deze termijn vervalt het recht van de klant op de bestelling. Volvo Klassiekers behoudt zich het recht voor om onder bijzondere omstandigheden van deze regel af te wijken.

4.3 De producten kunnen worden afgehaald gedurende de openingstijden van Volvo Klassiekers.

4.4 Betaling heeft plaatsgevonden op het moment dat de klant de bestelling ophaalt. De klant is, ook in het geval de producten niet worden afgehaald, gehouden tot betaling van de in de bevestigingsmail gegeven aankoopprijs.

5 Thuisbezorgen van bestelde producten

5.1 Volvo Klassiekers besteedt het thuisbezorgen uit aan DHL en/of PostNL.

5.2 Bij leveringen aan huis wordt door Volvo Klassiekers een bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht. Dit bedrag is afhankelijk van de bestemming en wordt duidelijk aangegeven op de website.

5.3 Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde producten is voor Volvo Klassiekers, tenzij anders wordt aangegeven. Op het moment van aflevering van de producten, of het moment dat redelijkerwijs als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van de producten op de klant over, behouders de aansprakelijkheid die wettelijk niet door Volvo Klassiekers kan worden uitgesloten.

5.4 Bestellingen die de klant op maandag tot en met vrijdag vóór 17.00 uur plaatst, worden, mits voorradig, diezelfde dag door Volvo Klassiekers aan DHL of PostNL aangeboden. DHL en/of PostNL streven ernaar om de bestelde producten de eerstvolgende werkdag aan de klant aan te bieden.

5.5 De klant kan de door Volvo Klassiekers bestelde producten thuis laten bezorgen op zijn/haar huisadres of op een ander door hem/haar aangegeven ander adres. Het bezorgadres is het adres dat in de bevestigingsmail door Volvo Klassiekers aangegeven wordt.

6 Retour en garantie

6.1 De klant heeft  veertien (14) dagen om de bestelling te annuleren en het retour aan te melden. Daarna heeft de klant 14 dagen om het product terug te sturen. Ontbinding is alleen mogelijk voor niet elektronische producten. Ontbinding is niet mogelijk voor producten die speciaal zijn besteld of geproduceerd. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

6.2 Indien de klant de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 6.1 wenst te ontbinden, dient de klant het ingevulde retourformulier per mail naar Volvo Klassiekers te sturen en telefonisch aan Volvo Klassiekers te melden. De klant kan de producten terugbrengen bij Volvo Klassiekers. De klant is hiervoor geen kosten verschuldigd. Het retourneren van elektronische onderdelen, alsmede producten die speciaal zijn besteld of geproduceerd, is niet mogelijk.

6.3 Indien de klant reeds heeft betaald, op het moment dat hij/zij de overeenkomst met Volvo Klassiekers heeft herroepen, zal Volvo Klassiekers deze betalingen met uitzondering van de door Volvo Klassiekers gemaakt verzendkosten binnen veertien (14) dagen nadat Volvo Klassiekers de door de klant geretourneerde of teruggebrachte producten heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Indien de klant gebruik maakt van ‘achteraf betalen’, zullen de verzendkosten alsnog in rekening gebracht worden.

6.4 Volvo Klassiekers behoudt zich het recht voor om geretourneerde of teruggebrachte producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te incasseren, wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Volvo Klassiekers of de leverancier van de producten) is beschadigd.

6.5 Indien een product dat naar Volvo Klassiekers wordt teruggebracht, naar het oordeel van Volvo Klassiekers schade heeft opgelopen die aan een handelen of nalaten van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Volvo Klassiekers de klant hiervan mondeling of schriftelijk, in kennis stellen. Volvo Klassiekers heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

7 Klachten

7.1 We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar webshop@volvo-klassiekers.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

8 Overig

8.1 Communicatie tussen Volvo Klassiekers en de klant geschiedt elektronisch, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Volvo Klassiekers opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde.

8.2 Volvo Klassiekers stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant ter beschikking. De klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst.

8.3 Volvo Klassiekers stelt door middel van de website onder meer de volgende informatie beschikbaar:• naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel• de belangrijkste kenmerken van de producten• de prijs van de producten

8.4 Volvo Klassiekers streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.

8.5 De klant verklaart kennis te hebben genomen van het privacybeleid van Volvo Klassiekers en verklaart in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

9 Aansprakelijkheid en schade

9.1 Volvo Klassiekers is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Volvo Klassiekers ten opzichte van de klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

9.2 Volvo Klassiekers is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

9.3 Volvo Klassiekers en/of de klant zijn niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, als zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Volvo Klassiekers en/of de klant feitelijk geen (beslissende) controle kunnen uitoefenen.

10 Recall

10.1 De klant moet meewerken aan een door Volvo Klassiekers geïnstigeerde recall (terughalen) van producten, ook in het geval de klant de producten aan derden heeft verstrekt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade wordt vergoed tot ten hoogste de aankoopprijs van de teruggehaalde producten.

11 Slotbepaling

11.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

11.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Volvo Klassiekers is gevestigd.

De waardering van allesvooruwvolvo.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.6/10 gebaseerd op 561 reviews.